REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

(zamówienia złożone od dnia 25/12/2014)

www.imaterac.pl 

I Postanowienia ogólne

 

Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.imaterac.pl jest M JAK MATERAC S.C., GŁOGOWSKA 31/33, 60-702 POZNAŃ, NIP 779-242-45-11, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) .

 1. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.imaterac.pl jest sprzedaż detaliczna materaców oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także  tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 24.06.2014r. o Prawach Konsumenta (DZ. U. z 2014r. poz. 827) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

II Definicje

 

 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami
 2. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.imaterac.pl 
 3. SPRZEDAWCA – M jak Materac s.c., wpisana do CEIDG
 4. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego 
 5. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego  oferta zawarcia umowy sprzedaży
 6. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego
 7. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym , oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży
 8. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym
 9. UMOWA SPRZEDAŻY  - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego
 10. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego
 11. KONSUMENT – za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

III Rejestracja

 

 1. Rejestracja w Sklepie  jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
 4. Imię i nazwisko,
 5. E-mail,
 6. Hasło,
 7. Adres (ulica, nr domu / lokalu, miejscowość, poczta, kraj),
 8. Numer telefonu
 9. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik może podać, nazwę swojej firmy oraz dodatkowe informacje np. NIP i adres do korespondencji.
 10. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji w sklepie.
 11. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 12. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym Sklepu – nr tel. 731 51 51 51.

 

IV Zamówienia

 

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 4. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie.  Klient ma możliwość złożenia zamówienia jednorazowego za pośrednictwem sklepu internetowego, mailowo, imaterac@imaterac.pl lub telefonicznie 731 51 51 51 (w tym ostatnim przypadku sklep ma obowiązek przesłać pisemną informację o realizowanym zamówieniu na adres mailowy lub pocztowy Klienta).
 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.
 6. „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 7. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, określić rodzaj wysyłki i metodę płatności, a następnie wybrać opcję „przejdź dalej” i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto lub w trybie zamówienia jednorazowego bez logowania, podając swój adres e-mail wraz z danymi dostawy.
 8. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji informację o przyjęciu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 9. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

 

V Sposób płatności

 

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług VAT w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów (8% lub 23%). Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.
 2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 3. przedpłata na konto bankowe udostępnione w Sklepie,
 4. przedpłata za pośrednictwem serwisu DotPay,
 5. płatność za pobraniem przy odbiorze,
 6. raty wg aktualnej oferty dostępnej w Sklepie.
 7. Przedpłata powinna zostać dokonana przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego udostępniony w zakładce KONTAKT w menu głównym,
 8. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 

VI Realizacja dostawy

 

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 4. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze sprzedawcą telefonicznie bądź na adres e-mail.
 5. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie bądź na adres e-mail.

 

VII Reklamacje

 

 1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie zdjęć oraz dokładnego opisu niezgodnego z umową Towaru.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.
 5. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 6. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
 7. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
 8. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.

 

VIII Gwarancja

 

 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.
 2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta.
 3. Jeżeli zakupiony towar objęty jest gwarancją producenta lub innego podmiotu, roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do niego.
 4. Ogólne warunki gwarancji dla produktów dostepnych w sklepie są dostępne na stronach internetowych producentów lub udostępniane indywidualnie.

 

IX Odstąpienie od umowy  i zwroty

 

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres imaterac@imaterac.pl  bądź też listownie na adres: M jak Materac S.C. ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań. Treść oświadczenia winna zawierać dane Klienta oraz zdanie: „Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………”
  Zwroty towarów na adres: Magazyn HEVEA, ul. Ogrodowa 28, 62-561 Ślesin.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy. Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta.
 3. Zwracany towar Klient powinien odesłać oryginalnie zapakowany i nie naruszony na adres wskazany w ust. 1. niniejszego paragrafu.
 4. Zgodnie z art.34 ust.2 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.),​ konsumenta obciążają tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Oznacza to, że w razie odstąpienia od umowy konsument płaci za zapakowanie i odesłanie towaru do Sprzedawcy.​
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:


1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;


2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;


3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;


5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;


8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od
umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;


9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;


11) zawartej w drodze aukcji publicznej; Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 827


12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;


13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

14) zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) ze względów higienicznych prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku usunięcia z produktu (dot. np. materaca) foli zabezpieczającej (folia zgrzana termicznie lub z nadrukiem logo firmy).

 

X Polityka prywatności

 

 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.
 2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24  czerwca 2014 roku o Prawach Konsumenta  (Dz.U. z 2014r. poz.817) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: imaterac@imaterac.pl lub listownie na adres administratora sklepu wskazany w par. I p. 1.

  

XI Polityka cookies

 

 1. Sklep internetowy wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
 2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
 4. Sklep wykorzystuje następujące pliki cookies:
 5. stałe,
 6. analityczne,
 7. zewnętrzne.

 

XII Postanowienia końcowe

 

 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.
 4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
 5. telefon: 731 51 51 51
 6. elektronicznie: imaterac@imaterac.pl,  http://facebook.com/mjakmaterac lub pisemnie na adres: M jak Materac s.c. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 8. Nazwa Sklepu oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.
 9. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia  2014 roku.

***************************************************************************************************************

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

                                                                                             ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres Sklepu

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225) odstępuję od umowy nr (nr paragonu, faktury, WZ) .............. zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi .........................................................................................................................................................................
Proszę o zwrot kwoty ......................... zł (słownie .................................................................................... ......................................................................................................................) na rachunek bankowy nr.............................................................................................................................................................
..............................
podpis konsumenta